I. Cel

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2. Promocja aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wejherowa.

3. Promocja Miasta Wejherowa.

4. Dobroczynny festyn sportowo – biegowy.

II. Organizator

Stowarzyszenie MTB – Małe Trójmiasto Biega

ul. Strażacka 5/6

84-239 Bolszewo

III. Termin, miejsce i realizacja:

1. Termin: 3 czerwca 2018

2. Miejsce: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

3. Biuro zawodów – Amfiteatr Miejski, ul. Wybickiego, 84-200 Wejherowo (część Parku Miejskiego)

Start: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

Meta: Park Miejski im. A. Majkowskiego, ul. Parkowa, 84-204 Wejherowo

4. Harmonogram:

9.50 – rozgrzewka NORDIC WALKING

10.00 – Start marszu Nordic Walking

10.40 – pokaz Domi Zumba (ok 11 minut)

10.53 – rozgrzewka

11.00 – Start Mali Superbohaterowie (0-5 lat) – 1 pętla 400m

11.15 – Spin Rumia – pokaz grupy dziecięcej

11.20 – rozgrzewka

11.30 – Start Średni Superbohaterowie (6-10 lat) – max 5 pętli po 400m

11.45 – Spin Rumia – pokaz grupy dziecięcej

11.50 – rozgrzewka

12.00 – Sprint Superbohaterów (11-15 lat) – max 2 pętle po 1600m

12.35 – Spin Rumia – pokaz grupy dziecięcej

12.40 – oficjalne otwarcie biegu głównego oraz licytacja obrazu „Pełnia”

12.50 – rozgrzewka dla uczestników biegu głównego

13.00 – Start Biegu głównego (16 lat i starsi) – max 5 pętli po 1600m

14.00 – zamknięcie mety biegu głównego

14.15 – podsumowanie biegu:

❤wręczenia nagród dla wybitnych Superbohaterów,

❤ podziękowania dla sponsorów

❤losowanie nagród wśród uczestników.

IV. Trasa, uczestnictwo, zapisy i zasady

Trasa

1. Trasa marszu, sprintu i biegu głównego to pętla o długości 1600m. Pętla usytuowana jest na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Długość trasy minimalna: 1600m maksymalna 8000m.

2. Trasa biegu dla dzieci to pętla o długości 300m. Pętla usytuowana jest na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Długość trasy minimalna: 300m maksymalna 1500m.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu trasy przedstawione są na stronie internetowej www.biegsuperbohaterow.pl.

Uczestnictwo:

1. W marszu i biegu Superbohaterów uczestniczyć mogą osoby, które:

  • poprawnie wypełniły i złożyły formularz zgłoszeniowy,
  • zarejestrowały się w biurze zawodów,
  • uiściły opłatę startową.

2. W marszu NW i biegu głównym startować mogą osoby od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia).

3. Dzieci do lat 5 mogą startować wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Dzieci od 5 do 10 lat oraz młodzież od 10 do 15 lat mogą startować samodzielnie.

Aby wziąć udział w biegu muszą złożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzic lub opiekuna prawnego (wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia).

5. Uczestnicy marszu zobowiązani są do posiadania własnych kijów do NW. Organizator nie przewiduje możliwości wypożyczenia kijów do NW.

6. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia.

7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej są traktowane jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenie udziału na własną odpowiedzialność.

8. Wszyscy zawodnicy zostaną przed startem zostać zweryfikowani w biurze zawodów przez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zapisy:

1. Organizator zakłada limit uczestników:

dla biegu głównego: 350 osób

dla biegów dzieci i młodzieży: 250 osób

dla marszu NW: 100 osób

2. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc.

3. Aby zapisać się na bieg należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie wydarzenia oraz dokonać wpłaty wpisowego.

4. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą od dnia 16.04.2018 do dnia 27.05.2018 do godziny 24:00. Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów, jednak taki zapis nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

5. Wpisowe, w formie cegiełki, wynosi: minimum 30 zł dla osób dorosłych biorących udział w biegu, 25 zł dla osób biorących udział w marszu NW i 15 zł dla dzieci i młodzieży biorących udział w biegu dla dzieci i sprincie.

6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i wniesienie opłaty startowej.

7. Opłatę startową należy wpłacić na konto stowarzyszenia: 50 2030 0045 1110 0000 0405 6230 w terminie 7 dni od zgłoszenia, nie później niż do dnia 03.06.2018, z dopiskiem: Bieg Superbohaterów, imię i nazwisko uczestnika.

8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

9. Organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

10. Opłaty startowej nie można przenosić na innych uczestników.

11. Po dokonaniu opłaty uczestnikowi zostanie nadany numer startowy.

12. Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.

13. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal oraz wodę na mecie.

Zasady:

1. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży pakietów startowych przekazany zostanie na cel dobroczynny opublikowany na stronie internetowej wydarzenia: biegsuperbohaterow.pl.

2. Uczestnicy marszu NW, biegów dla dzieci i młodzieży, biegu głównego startują wspólnie, zgodnie z określonym harmonogramem i obowiązkowo pokonują pierwszą pętlę. Uczestnicy po każdym ukończonym okrążeniu decydują czy wybierają drogę do mety czy kontynuują bieg.

3. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.

4. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników.

5. Uczestników obowiązują limity czasowe:

  • 1 godzina dla marszu NW
  • 0,5 godziny dla dzieci do lat 5
  • 1 godzina dla biegu dla dzieci od 5 do 10 lat
  • 1 godzina dla młodzieży od 10 do 15 lat (sprint)
  • 1 godzina dla biegu głównego.

6. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany do zejścia z trasy.

7. Na trasie zawodnicy mogą pić, jeść i liczyć na wsparcie kibiców.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestników.

9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

10. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. Pomoc zlokalizowana będzie przy mecie.

11. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w marszu/biegu, a w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

12. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

V. Uwagi końcowe:

1. Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej.

2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – wszelkie opakowania oraz śmieci zabieramy za sobą.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych

nie objętych niniejszym regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.

Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkową działalność towarzyszącą wydarzeniu. Zasady współpracy z właścicielami stoisk określono na stronie www.biegsuperbohaterow.pl.

10. Wykaz partnerów, sponsorów oraz patronów medialnych znajduje się na stronie biegsuperbohaterow.pl.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar